cookies
  • LinkedIn
  • Twitter

Subministracións Industriais Online

AVISO LEGAL

O presente aviso legal establece las condicións de uso do sitio web www.rodavigo.net en diante web, que Rodavigo S.A., (en adelante, RODAVIGO), con domicilio social en Polígono Industrial O Rebullón S/N, 36416-Mos, Pontevedra, e con dirección de email web@rodavigo.com, CIF número A-36634434 , e inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra 0 13 de Xullo de 1.985, Folio 157, Libro 402, Inscrición 1ª . Folla 5968.

O acceso ao sitio web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web así como dos seus contidos pertencen, ben a RODAVIGO, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e RODAVIGO. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, estarase a esta última. RODAVIGO resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso.

Os enlaces e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de RODAVIGO, polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse de devandita información.

Infórmase que os datos incluídos neste formulario, conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade de RODAVIGO.

A finalidade do tratamento é informar aos interesados sobre RODAVIGO, os seus servizos e/ou produtos. En caso de negarse a comunicar os datos podería ser imposible informarlle.

Os datos proporcionados polo Usuario a través da web e/ou email poderán ser utilizados para o envío de publicidade tanto a través de mensaxes sms a móbil, como por email.

O Usuario ten absolutamente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web, así como intentar acceder aos datos do mesmo, modificalos, acceder ás contas de correo, mensaxes, etc.

RODAVIGO non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web. O Cliente acepta expresamente deixar exenta a RODAVIGO de calquera responsabilidade relacionada coa web. O Usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso a devanditos contidos así como da súa reprodución ou difusión.

RODAVIGO non será responsable das infraccións de calquera Usuario que afecten aos dereitos doutro Usuario da web, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

RODAVIGO fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio web. Os litixios que puidesen xurdir en relación a este dominio rexeranse unicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes na provincia de Pontevedra.