cookies
  • LinkedIn
  • Twitter
  • G+                        

Subministracións Industriais Online

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En RODAMIENTOS VIGO, SA consideramos valores primordiais a confidencialidade e seguridade dos datos que facilitan os usuarios da web, garantindo a privacidade en todo momento.

Por iso, proporcionámoslle toda a información necesaria en relación co tratamento dos datos persoais solicitados, en cumprimento do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016:

RESPONSABLES DO TRATAMENTO

RODAMIENTOS VIGO, SA

CIF: A36634434

DIRECCIÓN POSTAL: Polígono Industrial O Rebullón, 36416-Mos (Pontevedra)

FINALIDAD DO TRATAMIENTO

XESTIÓN: Tratamos a información que nos facilitan os nosos clientes e usuarios co fin de xestionar a relación contractual existente entre estes e a Sociedade, e en xeral para cumprir as obrigacións contables e fiscais que derivan da prestación do servizo aos nosos clientes.

ENVÍO DE INFORMACIÓN COMERCIAL: Soamente aquelas persoas que expresamente o acepten recibirán correos electrónicos con información da empresa, os seus produtos e os seus servizos. En calquera momento, os interesados poderán acceder aos seus datos, e exercer os seus dereitos de rectificación, limitación, oposición e/ou supresión.

En ningún caso cederemos os seus datos persoais a outras persoas ou entidades sen o seu consentimento previo.

PRAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos proporcionados polos clientes conservaranse mentres estes manteñan unha relación contractual connosco. Unha vez finalizada dita relación, manteranse bloqueados o tempo estritamente necesario que esixa a normativa legal aplicable, momento no cal se procederá á súa supresión.

En calquera caso, será o mínimo necesario esixido pola lexislación aplicable vixente.

BASE LEGAL DO TRATAMENTO

A base legal para o tratamento dos datos de clientes da sociedade é a formalización e/ou a execución dun contrato polo cal lle presta a Vd. un servizo. O cliente está obrigado a facilitar os seus datos persoais á sociedade para que esta poida prestarlle o servizo contratado, sendo imprescindible o seu tratamento para a execución do mesmo.

A base legal para o tratamento dos datos dos clientes e usuarios de RODAMIENTOS VIGO, SA, coa finalidade de envío de información, promocións e comunicacións comerciais é o interese lexítimo que dita entidade como responsable de tratamento dos datos solicitados ten en ofrecerlle servizos similares aos que subscribiu anteriormente. Con todo, na medida que devandito interese pode entrar en colisión cos dereitos e liberdades do interesado ou que dita información poida non estar relacionada directamente cos servizos ou produtos previamente contratados, a empresa adoptou a decisión de pedir o seu consentimento expreso para o referido tratamento.

DESTINARARIOS DOS DATOS

Soamente comunicaremos os seus datos a terceiros naqueles casos que exista unha obrigación legal en materia fiscal, financeira, prevención de fraude ou branqueo de capitais, seguridade social ou outras impostas por organismos de supervisión ou autoridades de control.

Así mesmo, comunicaremos os seus datos de carácter persoal indispensables a aquelas entidades que presten un servizo á empresa en calidade de encargados de tratamento.

DEREITOS QUE LLE ASISTEN:

Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais: vostede poderá preguntar a RODAMIENTOS VIGO, SA, se está a tratar os seus datos e que datos trata.

Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos persoais (se considera que son incorrectos) ou a súa supresión (dereito ao esquecemento).

En determinadas circunstancias, dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais, nese caso unicamente serán conservados pola entidade para a xestión da relación contractual que manteñen.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, dereito a opoñerse ao seu tratamento, salvo que por motivos lexítimos ou obrigación legal expresa sexa necesario continuar o tratamento.

Dereito á portabilidad de datos: dereito a recibir os datos persoais que incumben ao interesado e que tratase RODAMIENTOS VIGO, SA nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e transmitilos a outro responsable do tratamento.

O interesado poderá exercitar estes dereitos mediante o envío dun correo electrónico á dirección rgpd@rodavigo.com, achegando copia do DNI ou documento similar que o identifique.

Se o interesado non está de acordo co modo no que RODAVIGO está a tratar os seus datos, pode dirixirse ao Responsable de Tratamento na dirección postal arriba indicada ou á Autoridade de Control en materia de Protección de Datos que en España é a Axencia Española de Protección de Datos.